Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΑΠΟΧΗ 14/12/2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου,

στην σημερινή του έκτακτη συνεδρίαση, αποφάσισε την ΑΠΟΧΗ

τωνδικηγόρων Μεσολογγίου από τα καθήκοντά τους,

την Πέμπτη,14 Δεκεμβρίου2017, ημέρα της πανελλαδικής

απεργίας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εξοντωτική

φορολόγηση των εισοδημάτωνκαι την υπέρογκη αύξηση

των ασφαλιστικών μας εισφορών, που καθιστά αδύνατη

την επαγγελματική μας βιωσιμότητα.

 
 
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                         ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.  377                      Μεσολόγγι 26/11/2017

  

                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       Ανακοινούμε ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2017 θα γίνουν

επαναληπτικαί  αρχαιρεσίαι για την εκλογήν του Προέδρου

του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

                      Υποψήφιοι Πρόεδροι

1)    Παϊσιος    Χρήστος      του  Σπυρίδωνος

2)    Ζησιμόπουλος  Κωνσταντίνος του Ιωάννη

                      Ο Πρόεδρος

                     Μάριος Παπαθεοδώρου

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


                                                  Μεσολόγγι  1 Νοεμβρίου 2017

                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνουμε, σύμφωνα  με την διάταξη του άρθρου 112

του Κώδικα Περί Δικηγόρωτου Ν.4194/2013, την υπ’ αριθμ.

13/2017 πράξη του Προέδρου  περί ανακηρύξεως των 

υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και των μελών 

του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου

Μεσολογγίου των εκλογών της 26-11-2017.


Αριθμός Πράξεως13/2017

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

Μάριος Βασ. Παπαθεοδώρου.

Αφού λάβαμε υπόψη μας την υπ’ αριθμ. 12/2017 πράξη μας και τις
διατάξεις των άρθρω 104,105,109,110,111,112 παρ.1 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων ν.4194/2013 και τις κατωτέρω  αιτήσεις των μελών

του  Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου περί ανακηρύξεώς των,

ωςυποψηφίων στις εκλογές της 26-11-2017 ήτοι


Α.   Ως υποψήφιων Προέδρων:

1.    Του Ζησιμόπουλου Ιωάννη Κωνσταντίνου, που υπέβαλε

       την με αριθμ. 334/23-10-2017 ,εμπρόθεσμη αίτησή του.

2.    Του Παϊσιου Σπυρίδωνος Χρήστου , που υπέβαλε την

        με  αριθμ.344/31/10-2017εμπρόθεσμη αίτησή του.

3.    Του  Παπαθεοδώρου Βασιλείου Μάριου,  που υπέβαλε

         την  με αριθμ.323/17-10-2017,εμπρόθεσμη αίτησή του.


Β.    Ως  υποψηφίων Συμβούλων:

1.   Της  Αλεξανδροπούλου Αναστασίου Όλγας, που υπέβαλε

      την με αριθμ. πρωτ  343/30-10-2017 ,εμπρόθεσμη αίτησή της

2.   Της Κανέλλη Παναγιώτη Φιλάνθης που υπέβαλε την με
      αριθμ.346/31-10-2017 ,εμπρόθεσμη αίτησή της.
3.   Του  Νταβανέλλου Νικολάου Θεοδώρου, που υπέβαλε

      την με αριθμ. πρωτ. 345/31-10-2017, εμπρόθεση αίτησή του.

4.   Της  Πετρονικολού Σπυρίδωνος Παρασκευής, που υπέβαλε

      την  με αριθμ. 342/30-10-2017, εμπρόθεσμη αίτησή της.

5.   Της Σκούρα Βασιλείου Ευσταθίας, που υπέβαλε την με

      αριθμ.πρωτ. 347/31-10-2017, εμπρόθεσμη αίτησή της.

6.   Του  Φραίμη  Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, που υπέβαλε

      την με  αριθμ.341/27-10-2017, εμπρόθεσμη αίτησή του.

7.   Του Φραίμη Κων/νου  Βασιλείου, που υπέβαλε την με

      αριθμ. πρωτ.  336/25-10-2017, εμπρόθεσμη αίτησή του.

Αφού μελετήσαμε τις διατάξεις των άρθρων 104,105,109,110,

111,112 του Κώδικα περί Δικηγόρων ν.4194/2013 όπως ισχύουν

σήμερα ,το μητρώο των  δικηγόρων του Συλλόγου και την ποινική

κατάσταση όλων των παραπάνω, σε συνδυασμό προς τον πίνακα

των ,εχόντων δικαίωμα να εκλέξουν, μελών του Συλλόγου, στον

οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι παραπάνω αιτούντες.


Επειδή  αυτοί που υπέβαλαν  υποψηφιότητα για το

αξίωμα του Προέδρου, ως επίσης και όλοι που υπόβαλαν

υποψηφιότητα για το αξίωμα  του συμβούλου, έχουν τα

νόμιμα προσόντα και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους
κώλυμα, κατέβαλαν δε τα ορισθέντα έξοδα εκλογής.

         Για τους λόγους αυτούς ανακηρύσσουμε

Α. Ως υποψηφίους  για το αξίωμα του Προέδρου του

      ΔικηγορικούΣυλλόγου Μεσολογγίου τους:

1. Κωνσταντίνο     Ιωάννου              Ζησιμόπουλο

2. Χρήστο             Σπυρίδωνος       Παϊσιο

3. Μάριο               Βασιλείου           Παπαθεοδώρου


Β. Ως υποψηφίους για το αξίωμα του Συμβούλου του

    Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Δικηγορικού Συλλόγου

     τους:

1.  Όλγα           Αναστασίου         Αλεξανδροπούλου

2.  Φιλάνθη      Παναγιώτου         Κανέλλη

3.  Θεόδωρο    Νικολάου             Νταβανέλλο

4.  Παρασκευή Σπυρίδωνος        Πετρονικολού

5.  Ευσταθία    Βασιλείου            Σκούρα

6.  Αλέξανδρο  Κωνσταντίνου     Φραίμη

7.  Βασίλειο     Κωνσταντίνου      Φραίμη


                                Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 1/11/2017

                  Ο  Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου


                                      ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
     ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.  348
                                                          Μεσολόγγι   1/11/2017


                                  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


  Ανακηρυχθέντων υποψηφίων Προέδρων του Δικηγορικού 

Συλλόγου  Μεσολογγίου για τις εκλογές της 26ηςΝοεμβρίου 20171.  ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      του  Ιωάννη

2.  ΠΑϊΣΙΟΣ                    ΧΡΗΣΤΟΣ                 του Σπυρίδωνος

3.  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΜΑΡΙΟΣ                    του Βασιλείου


                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                 Του Δικηγορικού  Συλλόγου Μεσολογγίου

                           ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. 349
                                                              Μεσολόγγι 1/11/2017

                                    Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ


Ανακηρυχθέντων υποψηφίων Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου

του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Μεσολογγίου  για τις εκλογές  της

26ης Νοεμβρίου 2017


1.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ    ΟΛΓΑ                  του  Αναστασίου

2.  ΚΑΝΕΛΛΗ                      ΦΙΛΑΝΘΗ           του  Παναγιώτη

3.  ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΥ             ΘΕΟΔΩΡΟΥ       του  Νικολάου

4.  ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      του  Σπυρίδωνος

5.  ΣΚΟΥΡΑ                        ΕΥΣΤΑΘΙΑ          του  Βασιλείου

6.  ΦΡΑΙΜΗ                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ    του  Κωνσταντίνου

7.  ΦΡΑΙΜΗ                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ         του  Κωνσταντίνου


                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                  Του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

                           ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ 303                                                          Μεσολόγγι  2/10/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Πρόεδρος  του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου ανακοινώνει, σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν.4194/2013  « Κώδικα Περί Δικηγόρων»  δια μέσου τις

 ιστοσελίδας του Συλλόγου  , για να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του Δικηγορικού

ΣυλλόγουΜεσολογγίου, ότι την 26ην Νοεμβρίου 2017,ημέρα Κυριακή και από

ανατολή  μέχρι τη δύση του ηλίου, θα διεξαχθούν στην αίθουσα

του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, στο ισόγειο του Δικαστικού

Μεγάρου Μεσολογγίου, αρχαιρεσίες για την εκλογή  της νέας Διοικήσεως

του Συλλόγου μας ( Προέδρου και τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου), στη δε περίπτωση επαναλήψεώς των, την επομένη Κυριακή

( 3 Δεκεμβρίου 2017),στον ίδιο τόπο και κατά το αυτό χρονικό διάστημα

( από 7π.μ  έως 7 μ.μ.   άρθρο  108   Κ.Δ) και προσκαλεί, όσους επιθυμούν ,

να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους σ’ αυτόν, μέχρι την 31ην

Οκτωβρίου 2017 και μέχρι την 15ην ώρα στα γραφεία του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.302                                      Μεσολόγγι  2/10/2017

Αριθμός Πράξεως 12

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

"Εχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των παρ. 1 και 1β’ των άρθρων  107

και 109 του  του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α΄208/27-9-2013) Κώδικα  Δικηγόρων,

όπως σήμερα ισχύει, ως και ότι την 31ην Δεκεμβρίου 2017 λήγει η θητεία

του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού

Συλλόγου Μεσολογγίου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Να ανακοινώσουμε  στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου,

κατά τον, υπό των διατάξεων αυτών (παρ.1,1β’ , άρθρα 107 και 109 Ν.

4194/2013), οριζόμενο τρόπο, ότι οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέας

Διοικήσεως του Συλλόγου (Προέδρου και 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

για την τετραετία) από 1-1-2018 μέχρι 31-12-2021, θα διεξαχθούν την 26ην

Νοεμβρίου 2017,  ημέρα Κυριακή  και από 7 π.μ. μέχρι 7 μ.μ. σύμφωνα με το

άρθρο 108 Κ.Δ.,στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, στο

ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου, στη δε περίπτωση επαναλήψεώς

των , την επομένη Κυριακή (3 Δεκεμβρίου 2017), στον ίδιο τόπο και κατά το

αυτό χρονικό διάστημα ( από 7 π.μ. έως 7 μ.μ.) και

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

όσους επιθυμούν να υποβάλλουν προς ημάς τις υποψηφιότητές των

μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2017 και μέχρι την 15ην ώρα.

 Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού  Συλλόγου

            Μεσολογγίου

 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

     ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ              Μεσολόγγι 2-10-2017                                                    

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

Των μελών   του Συλλόγου  οι    οποίοι, σύμφωνα  με  το άρθρο 103

παρ 3 του Κώδικα  Δικηγόρων, έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές

της 26ης Νοεμβρίου 2017 προς εκλογή Προέδρου και Διοικητικού

Συμβουλίου.

  

      1.  ΑΜΟΥΡΓΗΣ             ΣΩΤΗΡΙΟΣ           (34)

      2.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        (35)

      3.  ΚΟΡΔΟΣΗΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ          (36)

      4   ΒΛΑΧΟΣ                 ΛΕΩΝΙΔΑΣ            (42)

      5.  ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ        ΣΠΥΡΙΔΩΝ           (43)

      6.  ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ          ΙΩΑΝΝΗ                (45)

      7.  ΛΑΒΙΔΑ                 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ          (54)

      8.  ΜΠΙΛΙΑΝΗΣ           ΑΝΤΩΝΙΟΣ              (56)

      9.  ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ            (59)

     10. ΤΑΣΣΟΥ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ   ΑΘΗΝΑ     (60) 

     11. ΓΡΙΒΑΣ                ΑΝΤΩΝΙΟΣ               (62)

     12. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ                 (64)

     13. ΣΟΥΦΡΑΣ            ΧΡΗΣΤΟΣ                 (69)

     14. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ                (71)

     15. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ          (77)

     16. ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ          ΚΩΝ/ΝΟΣ               (78)

     17. ΦΙΛΙΠΟΠΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ         (80)

     18. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ           ΣΠΥΡΙΔΩΝ            (86)

     19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    (91)   

     20. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ             (92)

     21. ΣΙΦΩΝΑ                 ΣΤΕΦΑΝΙΑ             (94)

     22. ΚΟΣΜΑΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ             (98)

     23. ΖΟΥΚΑ                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           (99)

     24. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      (100)

     25. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        (103)

     26. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΘΩΜΑΣ              (104)

     27. ΣΚΟΥΡΑ                  ΕΥΣΤΑΘΙΑ         (109)

     28. ΜΠΑΛΤΑΣ                ΙΑΚΩΒΟΣ           (110)

     29. ΝΙΚΑ                        ΝΕΡΑΤΖΙΑ         (111)

     30. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (112)

     31. ΓΚΙΖΑΣ                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       (115)

     32. ΠΑΣΤΡΩΜΑ               ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     (121)

     33. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΗ- ΡΑΛΛΟΥ (122) 

     34. ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       (123)

     35. ΠΟΥΛΟΣ                  MΑΡΚΟΣ             (126)

     36. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     (127)

     37. ΠΛΟΥΜΗ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ     (130)

     38. ΠΑΪΣΙΟΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣ             (131)

     39. ΜΑΣΓΑΛΑ                ΒΑΣΙΛΙΚΗ             (135)

     40. ΡΗΓΑ                       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        (143)

     41ΖΑΜΠΑΤΗ                ΦΩΤΕΙΝΗ              (144)

     42. ΚΑΝΕΛΛΗ                ΦΙΛΑΝΘΗ             (145)

     43. ΠΑΝΟΥ                    ΑΓΓΕΛΙΚΗ            (146)

     44. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΟΛΓΑ              (149)

     45. ΦΡΑΙΜΗΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          (150)

     46. ΜΠΑΚΟΛΑΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        (151)

     47. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ          (154)

     48. ΡΕΠΑΣΟΣ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        (155)

     49. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ        ΑΘΑΝΑΣΙΑ          (156)

     50. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΙΩΑΝΝΗΣ            (157)

     51. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         (158)

     52, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       (159)

     53. ΦΡΑΓΚΟΣ                ΑΝΤΩΝΙΟΣ           (160)

     54. ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ      ΜΙΧΑΗΛ               (162)

     55. ΚΑΡΑΔΗΜΑ             ΔΗΜΗΤΡΑ           (163)

     56. ΚΟΥΦΟΥ                 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ      (164)

     57. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ          (165)

     58. ΦΡΑΙΜΗΣ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     (166)

     59. ΖΟΥΜΠΟΣ               ΚΩΝ/ΝΟΣ            (168)

     60. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ              (171)

     61. ΛΥΡΟΣ                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       (172)

     62. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       (173)

     63. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      (174)

     64. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ        (175)

     65. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ          (176)

     66. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ           (177)

     67. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ             ΕΙΡΗΝΗ             (178)

     68. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       ΣΩΚΡΑΤΗΣ        (181)

     69. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (182)

     70  ΚΟΥΛΟΥΡΗ               ΘΕΩΝΗ              (184)

     71. ΔΑΣΚΑΛΗ                  ΟΛΓΑ                 (185)

     72. ΒΛΑΧΑΚΗ                  ΠΟΛΥΞΕΝΗ        (186)

     73  ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ               ΜΙΧΑΗΛ              (187)

     74, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (189)

     75, ΑΜΟΥΡΓΗ                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ        (190)

     76, ΚΙΟΥΣΗ                     ΕΙΡΗΝΗ              (191)

     77, ΜΠΕΚΟΥ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ         (194)

     78. ΣΑΦΑΡΙΚΑ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ       (195)

     79. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ            ΣΟΦΙΑ                 (197)

     80. ΠΑΤΟΥΧΑΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ           (198)

     81. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ          ΕΙΡΗΝΗ                (199)

     82. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ     ΕΛΕΝΗ                 (201)

     83. ΒΛΑΧΟΥ                  ΑΓΓΕΛΙΚΗ             (202)

     84. ΦΩΚΑ                      ΔΗΜΗΤΡΑ             (203)

     85. ΚΕΧΑΓΙΑ                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ          (205)

     86. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ          ΣΟΦΙΑ                   (206)

     87. ΓΚΟΥΒΑ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ              (207)

     88. ΡΑΠΤΗΣ    Ι.            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     (208)

     89. ΓΡΑΒΑΝΗ               ΧΡΥΣΟΥΛΑ             (209)

     90. ΝΟΥΛΑ                  ΘΕΩΝΗ-ΑΝΝΑ         (210)

     91. ΣΑΚΕΤΟΥ              ΘΕΟΔΩΡΑ               (211)

     92. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ        ΔΗΜΗΤΡΑ                (213)

     93. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ        ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 (214)

             

                               Ο Πρόεδρος

                    Μάριος Παπαθεοδώρου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ .....

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ή φοροεισπρακτικά μέτρα ;                          

                                                   Του Μάριου Παπαθεοδώρου

                          Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου.

Περισσότερα...

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 35 επισκέπτες και κανένα μέλος